Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας / Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος carcheck.bazaraki.com ανήκει στην Εταιρεία BZRK LIMITED (ΗΕ185425), η οποία εδρεύει στην Λευκωσία, στην οδό Προδρόμου 121, Διαμ.201, 2ος όροφος, 2064, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας κι υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες Όρους Χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των φωτογραφιών κι αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, απαιτείται η ανάγνωση του παρόντος κειμένου από τον επισκέπτη/χρήστη, πριν την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία BZRK LIMITED δηλώνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή κι αξιόπιστα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αποτελεί δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Ιστοσελίδα carcheck.bazaraki.com και το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, λογισμικού, συνδέσμων, ενημερωτικών μηνυμάτων-δελτίων/newsletter κτλ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας BZRK LTD, η οποία είναι και ο διαχειριστής της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού κι Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων περί Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης, η παρουσίαση των παραπάνω στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, σε καμία περίπτωση, ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, εκτός από αυτό της ανάγνωσής τους από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας carcheck.bazaraki.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από τους διαχειριστές αυτής ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει (ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της Ιστοσελίδας).
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους χρήσης.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία προσπαθεί, ώστε το σύνολο του περιεχομένου κι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη, ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των Όρων Χρήσης.

Η Ιστοσελίδα carcheck.bazaraki.com περιλαμβάνει συνδέσμους («links»/«hyperlinks», διαφημιστικά banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («web sites»), για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενό τους και τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούνται από αυτούς. Η Ιστοσελίδα παραπέμπει σε περιεχόμενο και υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων, μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner, για τα οποία δεν φέρει καμία ευθύνη.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται και προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει την δέσμευση της Εταιρείας, αναφέροντας συνοπτικά τα Δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί, τον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης να προβεί, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής άνευ ειδοποίησης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Η διαχείριση κι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου για την Προστασία του Φυσικού Προσώπου από την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βάσει της ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επισκέπτεται το σύνολο αυτής, χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Για την πρόσβαση ή/και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δύναται να απαιτηθεί η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της Ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θα δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία περιέρχονται σε γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας. H συλλογή και η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Εταιρεία θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης από τον επισκέπτη/χρήστη, με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις εφαρμογές ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.

Διευκρινίζεται, ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής ή/και επεξεργασίας από την Εταιρεία, αποσκοπούν αποκλειστικά στην διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα Δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα τηρούνται με ασφάλεια από την Εταιρεία, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο επισκέπτης/χρήστης σε κάποια υπηρεσία της Εταιρείας ή απαιτείται με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την Εταιρεία.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων δύνανται να είναι, πέραν της Εταιρείας, νομικά πρόσωπα ή εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας, που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη κι εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας Νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης εναντιωθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του από την Εταιρεία ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία και να υποβάλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση carcheck.bazaraki.com , υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για την καλύτερη πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, η Ιστοσελίδα carcheck.bazaraki.com ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών, χρησιμοποιώντας cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, αναφορικά με την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα carcheck.bazaraki.com προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή/και δημοφιλείς.

Σε κάθε επίσκεψη της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη, θα ζητάται η αποδοχή ή απόρριψη των cookies. Αυτό γίνεται, για να θυμάται η Ιστοσελίδα τις ενέργειες και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για κάποιο χρονικό διάστημα (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα, εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί κτλ.).

Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε η συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη/χρήστη οι ρυθμίσεις cookies και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, προκειμένου να ληφθεί γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. Σημειώνεται, ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την χρήση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
NEWSLETTER

Η Ιστοσελίδα carcheck.bazaraki.com, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, δίδει στον επισκέπτη/χρήστη την δυνατότητα να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία/μηνύματα (εφεξής «newsletter») της Ιστοσελίδας, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να απεγγραφεί από την λίστα αποδεκτών του newsletter όποτε το επιθυμεί, με αποτέλεσμα να διαγράφονται όσα Δεδομένα έχουν καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και ανανεώνει μονομερώς τους Όρους Χρήσης ή/και τις προϋποθέσεις και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, άνευ προειδοποίησης. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα αναρτάται, για να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς κι οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται κι ερμηνεύονται από το Κυπριακό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Get more info
and buy a proven car